Regulamin obiektu

I. Przedmiot Regulaminu

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu Okno na Raj i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w obiekcie. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu Okno na Raj.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie oknonaraj.pl

II. Doba hotelowa

 1. Domki należące do obiektu wynajmowane są na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu wynajmu do godziny 10.00 dnia następnego.
 2. Wcześniejsze rozpoczęcie doby hotelowej jest możliwe jedynie w przypadku zgłoszenia najpóźniej na dzień przed przyjazdem przez dokonującego rezerwacji, pod warunkiem dostępności wynajmowanego obiektu.
 3. Przedłużenie pobytu możliwe jest jedynie w przypadku dostępności miejsc noclegowych, ustalonej na podstawie zapytania zgłoszonego przez Gościa przynajmniej na 1 dzień przed zakończeniem pobytu. Okno na Raj zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w obiekcie.
 4. Pozostawienie rzeczy poza godzinę 10.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdyby Gość nie opuścił lub nie opróżnił pokoju po godzinie 10.00 – przedstawiciel obiektu Okno na Raj naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu domku według pełnych cen.

III. Rezerwacja

 1. Zgłoszenie rezerwacyjne można złożyć osobiście, telefonicznie oraz pocztą elektroniczną pod adresem/numerem/adresem poczty elektronicznej lub poprzez Formularz kontaktowy, uwidocznionym na stronie internetowej Okno na Raj. Zgłoszenie rezerwacji musi zawierać co najmniej imię i nazwisko rezerwującego, jego dane kontaktowe (adres, telefon lub adres poczty elektronicznej) oraz termin pobytu, którego dotyczy zgłoszenie.
 2. W przypadku, gdy realizacja rezerwacji według danych określonych w zgłoszeniu nie jest możliwa, przedstawiciel obiektu Okno na Raj poinformuje o tym rezerwującego, a rezerwacja nie dochodzi do skutku. W innym przypadku przedstawiciel obiektu Okno na Raj składa rezerwującemu oświadczenie o możliwości realizacji rezerwacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Oświadczenie o możliwości dokonania rezerwacji zawiera: imię i nazwisko osoby rezerwującej, ilość osób, termin rezerwacji, kwotę zadatku wymaganą do potwierdzenia rezerwacji, ustaloną stosownie do reguł wskazanych w pkt. IV, jak również dane konieczne do uiszczenia zadatku oraz termin jego uiszczenia.
 4. Jeżeli w terminie wskazanym w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.3, nie zostanie uiszczona kwota zadatku lub jeśli w tym terminie rezerwujący odwoła lub zmieni swoje zgłoszenie, rezerwacja nie dochodzi do skutku. W pozostałych przypadkach z chwilą dokonania zapłaty zadatku zostaje zawarta pomiędzy obiektem Okno na Raj i rezerwującym umowa o świadczenie usług na warunkach opisanych w oświadczeniu o możliwości rezerwacji.
 5. Istnieje możliwość zmiany terminu pobytu na inny uzgodniony pod warunkiem jednak zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez rezerwującego przynajmniej na 60 dni przed planowanym terminem przyjazdu oraz uzgodnieniu nowego terminu pobytu w okresie 6 miesięcy od przekładanego.
 6. Rezerwujący zobowiązany jest dokonać dopłatę za cały okres pobytu gotówką w dniu przyjazdu pracownikowi obiektu przed wydaniem kluczy do domku lub przelewem na minimum 3 dni przed datą przyjazdu.
 7. Faktury Vat za dokonaną płatność wystawiane są po jej dokonaniu, jednakże informację o potrzebie jej wystawienia wraz z podaniem danych do Faktury rezerwujący zobowiązany jest przekazać najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia rezerwacyjnego, po tym terminie prośby o wystawienie Faktur VAT nie będą uwzględniane.

IV. Zadatek

 1. Dla potwierdzenia rezerwacji i skutecznego zawarcia umowy, Rezerwujący zobowiązany jest uiścić zadatek, w wysokości i terminie ustalonym z przedstawicielem obiektu Okno na Raj.
 2. W przypadku, gdyby do wykonania umowy nie doszło z przyczyn leżących po stronie Rezerwującego lub Gościa, w szczególności w przypadku, gdyby z przyczyn leżących po stronie Rezerwującego lub Gościa pobyt został odwołany, lub też Gość nie stawił się w terminie określonym rezerwacją, Przedstawiciel obiektu Okno na Raj jest uprawniony do zatrzymania wpłaconego zadatku w całości.

V. Meldunek

 1. Najmujący domek Gość obiektu Okno na Raj zobowiązany jest do okazania pracownikowi obiektu przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie pracownikowi obiektu ma on obowiązek odmówić wydania klucza do domku.
 2. Pracownik obiektu ma obowiązek spisać dane meldunkowe samodzielnie z dowodu osobistego.
 3. Najmujący domek Gość nie może przekazywać go do użytkowania innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba, za którą uiścił opłatę.
 4. Na terenie obiektu Okno na Raj mogą przebywać jedynie osoby, które opłaciły pobyt. Naruszenie przez Gościa powyższego zakazu i zapraszanie osób z zewnątrz będzie skutkować obciążeniem karą umowną w wysokości 100 zł, za każde naruszenie.
 5. Personel nie ma obowiązku dokonania meldunku osób stawiających się w dzień przyjazdu, które nie zostały uwzględnione podczas dokonywania rezerwacji.
 6. W przypadku rezygnacji przez Gościa z najmu domku w trakcie trwania pobytu, lub skróconego okresu pobytu, z przyczyn niezależnych od Okno na Raj, dopłaty za pobyt wniesione nie podlegają zwrotowi za niewykorzystany okres pobytu.

VI. Kaucja gwarancyjna

 1. Najmujący domek Gość obiektu Okno na Raj zobowiązany jest do uiszczenia kaucji gwarancyjnej w wysokości 300 zł (słownie: trzystu złotych) wraz z dokonywaniem dopłaty za pobyt w terminie określonym w pkt. III ppkt.6 niniejszego Regulaminu.
 2. Kaucja gwarancyjna stanowi zabezpieczenie rozliczenia za ewentualne poczynione przez Gościa lub osoby wraz z nim przebywające na terenie obiektu uszkodzenia lub szkody.
 3. Przy zwrocie przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu przy wydaniu kluczy Gościowi podczas zameldowania kaucja gwarancyjna zostanie zwrócona wpłacającemu gotówką w dniu wyjazdu.
 4. W przypadku, gdy wysokość kaucji nie pokrywa wartości wyrządzonych szkód, o których mowa powyżej Gość zobowiązany jest do pokrycia brakującej części kosztów naprawienia szkody w całości gotówką najpóźniej w dniu wyjazdu.

VII. Usługi

 1. Okno na Raj świadczy usługi wynajmu domków położonych na terenie obiektu z rozliczeniem wynagrodzenia dobowego.
 2. Jeden domek może pomieścić maksymalnie 4 osoby.
 3. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich pracownikowi obiektu, co umożliwi reakcję.
 4. Po dokonaniu zameldowania, podczas przekazywania klucza do domku Gościowi, personel obiektu przeprowadzi instruktaż obsługi urządzeń stanowiących wyposażenie danego domku, zapoznając jednocześnie Gościa ze stanem technicznym i ilościowym sprzętów w nim się znajdujących.
 5. Każdego z Gości przez cały okres pobytu obowiązuje zasada segregacji odpadów.  Odpady należy wyrzucać do odpowiednich pojemników  znajdujących się na parkingu obiektu Okno na Raj.
 6. Podczas korzystania z domków Goście proszeni są każdorazowo o zmianę obuwia zewnętrznego.
 7. Goście przez cały czas pobytu zobowiązani są do dbania o ład i porządek w najętym domku, w tym również do zadbania o wyłączenie oświetlenia, płyty indukcyjnej i zakręcania wody na czas przebywania poza obiektem.
 8. Korzystanie z radioodbiorników oraz innych urządzeń odtwarzających muzykę nie może zakłócać ciszy nocnej oraz wpływać negatywnie w ciągu dnia na wypoczynek pozostałych Gości przebywających na terenie obiektu.
 9. Zabrania się wynoszenia z domków jakiegokolwiek jego wyposażenia takiego jak ręczniki, poduszki, kołdry, talerze, sztućce, itp.
 10. Parking niestrzeżony dla Gości obiektu Okno na Raj udostępniany jest bezpłatnie. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Do jednego domku przypisane jest jedno miejsce parkingowe.
 11. Każdorazowo opuszczając domek Gość zobowiązany jest sprawdzić zamknięcie okien oraz drzwi i upewnić się, że są zamknięte na klucz.
 12. Gość zdając domek po upływie okresu pobytu zobowiązany jest pozostawić go w takim stanie, jaki był Mu przekazany w dniu przyjazdu, w tym zabrać pozostałe jedzenie oraz resztki z kuchni i lodówki, wyrzucić śmieci, a brudne naczynia wstawić do zmywarki.
 13. W dniu wyjazdu Goście proszeni są o oddanie kluczy do domku osobiście właścicielowi obiektu. Właściciel obiektu sprawdzi stan techniczny domku i jego wyposażenia.

VIII. Odpowiedzialność Gości

 1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń obiektu powstałe z przyczyn leżących po jego stronie.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w domkach oraz na terenie całego obiektu grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych i gazowych, nie stanowiących wyposażenia tych domków. Powyższe nie dotyczy ładowarek oraz zasilaczy komputerowych.
 3. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na teren obiektu materiałów łatwopalnych, wybuchowych lub o nieprzyjemnym zapachu oraz bezwzględny zakaz używania na terenie domków otwartego ognia typu świeczki, lampki naftowe, itp.
 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia do domków sprzętów sportowych takich jak: rowery, hulajnogi, deskorolki, narty i sprzęt narciarski, deski snowboardowe itp. Istnieje możliwość przechowania sprzętu na terenie obiektu Okno na Raj. W tym celu należy zgłosić ten fakt przedstawicielowi obiektu Okno na Raj w momencie dokonywania rezerwacji.
 5. Obowiązuje bezwzględny zakaz chodzenia po skarpach na terenie obiektu.
 6. Podczas korzystania z ogrzewania podłogowego oraz kaloryfera w łazience należy upewnić się, że wszystkie okna są zamknięte. Korzystanie z ogrzewania podczas otwartych okien spowoduje naliczenie dodatkowych opłat za energię elektryczną.
 7. Na kaloryferze w łazience można wieszać ręczniki oraz ubrania bawełniane. Zabrania się wieszania ubrań z tworzyw sztucznych, z gumowymi wstawkami oraz z aplikacjami gumowymi i gumopodobnymi.
 8. W czajniku można gotować tylko wodę.
 9. Zabrania się czyszczenia płyty indukcyjnej ostrymi przedmiotami. Płytę można przecierać jedynie mokrą ściereczką.
 10. Do smażenia i mieszania na patelni można używać jedynie plastikowych mieszadeł, stanowiących wyposażenie kuchni.
 11. Obowiązuje bezwzględny zakaz krojenia żywności bezpośrednio na blacie kuchennym oraz stole.
 12. Zabrania się wkładania do zmywarki drewnianych przedmiotów stanowiących wyposażenie kuchni.
 13. W salonie znajduje się rozkładana sofa z funkcją spania. W przypadku korzystania z funkcji spania, należy każdorazowo założyć dodatkowe prześcieradło zabezpieczające, przed założeniem prześcieradła.
 14. Zabrania się wynoszenia na taras i teren obiektu mebli, które stanowią wyposażenie domku.
 15. Ze względu na bezpieczeństwo w obiekcie Okno na Raj funkcjonują osobne Zasady korzystania z grilla, które są udostępnianie Gościom w dniu przyjazdu.
 16. Przez cały czas pobytu w obiekcie dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych.
 17. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia.
 18. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w domkach przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego prośbę, na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji personel obiektu przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc,  a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 19. Jednorazowa opłata za zgubienie kluczy do domku wynosi 200 zł.
 20. Na terenie obiektu nie zezwala się na przebywanie zwierząt.

IX. Odpowiedzialność  Okno na Raj

 1. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do wynajętego domku zostaje wyłączona w całości. Obowiązek zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem mienia spoczywa na Gościu.
 2. Okno na Raj nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu, czy poza terenem obiektu. Pozostawienie pojazdu na terenie obiektu nie jest uważane za zawarcie umowy przechowania.

X. Cisza nocna

 1. W obiekcie Okno na Raj obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 7.00 dnia następnego.
 2. W godzinach ciszy nocnej Goście obiektu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 3. Pracownicy obiektu są uprawnieni do odmowy dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

XII. Postanowienia dodatkowe

 1. Na terenie całego obiektu, w tym – w domkach i na tarasach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych . Palić można tylko w wyraźnie wyznaczonych do tego celu miejscach, uzgodnionych z przedstawicielem obiektu Okno na Raj.
 2. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych, w naszym rozumieniu zaliczamy również do nich e-papierosy, w wynajętym domku jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego domek Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji domku w wysokości 1100 złotych netto.
 3. Każdy gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) tzw. RODO przez Sielsko Anielsko Aleksandra Pawłowska, 05-140 Serock, ul. Wyzwolenia 40 D dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w obiekcie. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 4. Gość wyraża zgodę na informowanie Go drogą mailową o ofertach specjalnych i promocjach na pobyt zgodnie z Polityką Prywatności umieszczoną na stronie serwisu www.oknonaraj.pl. Gość może w każdej chwili tę zgodę wycofać.
 5. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu obiektu, zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do opuszczenia terenu obiektu bez możliwości ubiegania się o zwrot wpłaconych  tytułem rezerwacji kwot.
 6. Regulamin obiektu Okno na Raj podaje się do wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie internetowej oknonaraj.pl

XIII. Sytuacje nadzwyczajne

 1. W przypadku wprowadzenia ogólnych Rozporządzeń związanych z sytuacjami nadzwyczajnymi tj. między innymi pandemii, klęski żywiołowej, katastrof i obostrzeń społecznych obiekt nadal działa zgodnie z wprowadzanymi zaleceniami oraz obostrzeniami.
 2. W przypadku anulowania rezerwacji przez Gościa powołującego się na obostrzenia związane z COVID-19 w przypadku gdy obiekt świadczy usługi bez restrykcji zadatek nie podlega zwrotowi. Kwota zadatku wpłacona tytułem potwierdzenia rezerwacji może być zaliczona na poczet potwierdzonej rezerwacji w nowym terminie w wysokości 50%. Pracownik obiektu może poprosić o udowodnienie narzuconej kwarantanny lub hospitalizacji potwierdzającej zasadność przełożenia rezerwacji. W przypadku gdy w ślad za Rozporządzeniami zdarzy się, że obiekt nie będzie mógł świadczyć usług wynajmu domków kwota zadatku jest zwracana na voucher otwarty w wysokości 100% wpłaconego zadatku.
 3. W trakcie pobytu w okresie zaostrzonego reżimu sanitarnego i restrykcji personel obiektu może na bieżąco decydować o szczególnych zasadach pobytów, których celem jest zapewnienie najwyższego bezpieczeństwa zarówno pracownikom oraz Gościom obiektu.
 4. Osoby nie stosujące się do regulaminu obiektu, wytycznych sanitarnych i zasad bezpieczeństwa mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu bez możliwości ubiegania się o zwrot wpłaconych tytułem rezerwacji kwot.
 5. W okresie pandemii na terenie obiektu OBOWIĄZUJE pełen meldunek wszystkich osób dorosłych oraz ZAKAZ odwiedzin i przebywania na terenie obiektu osób nie zameldowanych.

Okno na Raj - Domki na wynajem Kudowa Zdrój

Okno na Raj – całoroczne domki na wynajem

ul. Kościuszki 120C
57-350 Kudowa Zdrój

+48 665393770
kontakt@oknonaraj.pl

Dane firmy:

Sielsko – Anielsko Aleksandra Pawłowska

NIP: 5241391619
REGON: 015636054

Numer rachunku bankowego w mBank:
78 1140 2004 0000 3102 8070 7307